16/3/06

PER UN MATARÓ MÉS NET

L'Ajuntament farà un concurs per adjudicar la concessió per vuit anys d’un nou servei de recollida de la brossa i neteja viària. Està previst implantar la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat, potenciar la neteja dels grafittis als espais públics, fer enquestes de satisfacció ciutadana, aplicar nous sistemes de control de qualitat, i destinar el 3% del pressupost anual del servei a la realització de campanyes d'educació ambiental. El servei inclourà també la recollida de la fracció de rebuig, tant domiciliària com comercial, la recollida dels voluminosos i la neteja de les platges. Tot això per un import màxim de 60.398.766,49 euros per les 8 anualitats o, el que és el mateix, al voltant dels 7'6 milions d'euros anuals, aproximadament un 30% més del cost actual.

Entre els principals objectius del nou servei hi ha poder garantir el mateix nivell de neteja viària a tota la ciutat, millorar la recollida selectiva dels residus i reduir la fracció resta que es porta a incinerar. Es realitzarà un pla de millora i ampliació de papereres i s’augmentarà el personal destinat a la neteja dels carrers, que passarà de les 49 persones actuals a 80 operaris. El servei de recollida de residus voluminosos funcionarà 6 dies a la setmana i per això el personal destinat a les diferents recollides de residus passarà de 21 a 29 operaris.

Com a novetat, s’inclou un sistema d'inspeccions del servei mitjançant una empresa externa a la concessionària, així com la realització d'una auditoria anual sobre els resultats i d'un mínim de dues enquestes de satisfacció dels ciutadans cada any, que tindran repercussió sobre el benefici econòmic de la concessionària.

Convergència i Unió va donar suport, en el passat Ple Municipal a aquestes noves condicions per la recollida de la brossa i neteja viària perquè, implícitament, reconeix que calia actuar, com hem denunciat moltes vegades, per solucionar molts dèficits actuals, especialment en la neteja viària. L’objectiu principal és aconseguir que Mataró sigui una ciutat neta i aquest és el desig de tots. Segurament, com també hem demanat, s’ha d’actuar de manera paral·lela i amb més fermesa, perseguint els brètols que causen desperfectes a la propietat pública i privada pintant façanes i destrossant el mobiliari urbà.