8/9/08

Els Comptes Municipals

El Ple passat va votar el Compte General de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2007. Aquest és el darrer tràmit pressupostari que la llei obliga a passar als ajuntament reflecteix comptablement l’activitat municipal.

Malgrat la temptació d’uns i altres en reproduir els discursos a favor o en contra de determinades polítiques, aquest no és el moment de fer-ho, ara el que cal és dirigir l’atenció cap a la gestió, ja va haver-hi temps, en aprovar el pressupost i fer-ne la liquidació, per posicionar-se de forma estrictament política..

Dit això i analitzant la documentació, trobem que mentre l’endeutament per habitat de l’ajuntament va pujar durant el 2007, la seva disponibilitat i la seva liquiditat baixaven, malgrat això no sigui perceptible pel ciutadà, com a qualsevol organització, és un símptoma que l’economia municipal no va prou bé. Per una altra banda, el grau d’execució de les inversions del 2007 va ser del 52,5%, mentre que l’any anterior era del 69%. És normal que una part de la inversió es contracti durant l’any però comptablement es reflecteixi al posterior, malgrat tot, la disminució és molt considerable.

Una dada que podem extreure dels comptes municipals és el pes que les multes tenen en el capítol III dels ingressos (Taxes i altres ingressos). El 2007 les multes van suposar, amb 8.650.000 €, tres milions més del que s’havia pressupostat, el 43 % del capítol.

El govern presumeix que les auditories que es realitzen no detecten poques errades importants i que aquestes no són importants. Si això és cert, també ho és que els mateixos errors es repeteixen un any darrera l’altre sense ésser corregits. La correcte confecció de determinats expedients; la manca dels preceptius anuncis oficials; les justificacions de subvencions, tan rebudes com concedides; la coordinació entre departaments i la gestió d’alguns expedients de compres són exemples dels fets destacats pels auditors.

Per acabar, sorprèn saber que l’IMPEM manté deutes de més de cinc anys d’antiguitat o que el Departament d’Esports paga gairebé amb 120 dies de mitjana, el doble del que té establert l’Ajuntament.

Tot això, malgrat poden semblar temes estrictament administratius, són responsabilitat dels polítics, doncs ells determinen com ha de ser l’organització municipal i han de procurar pel seu bon funcionament. En definitiva, els diners que administren són els de tots i cal ser molt curós.