7/4/06

MATARÓ JA TÉ PLA DIRECTOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

S’ha posat de moda que les administracions redactin estudis, plans i pactes. De fet, a Mataró la solidaritat i la cooperació internacionals, històricament i amb poc soroll, ha estat un àmbit molt ben portat pels tècnics i pels polítics de l’Ajuntament sense necessitar cap pla. No és casual que fos un dels primers municipis en destinar el 0’7 % dels seus recursos propis a projectes de cooperació al desenvolupament i que des del 2003 estigui situat en l’1 %. A més dels responsables polítics, ha estat fonamental la feina de les entitats locals que treballen en aquest àmbit.

En l’elaboració del nou Pla hi han intervingut membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i és precisament això el que l’avala pel seu contingut de fons. En la forma, el redactat tenia algunes deficiències, si tenim en compte aquest consens que sempre havia presidit aquests temes a la nostra ciutat. Segurament per inexperiència de la nova regidora responsable del departament. Després d’esmenar alguns d’aquest defectes, Mataró té, ara per escrit, un guió per seguir treballant en aquest camp. Les prioritats geogràfiques; els instruments per on es canalitza el finançament; el marc pressupostari; els compromisos específics de l'Ajuntament no deixen de ser els mateixos que ren fins ara. Pel que fa a l'avaluació i seguiment dels projectes i de la feina que es fa, ja estaven en mans del consell municipal corresponent, que potser és dels més participats entre els 17 o 18 que existeixen.

En tot cas, ben vingut sigui si serveix per aprofundir més o assolir els objectius estratègics que es planteja i que són: 1. Impulsar el desenvolupament local i comunitari, 2. Fomentar les capacitats institucionals i l'enfortiment del teixit social en l'àmbit local, 3. Afavorir la promoció i defensa dels drets humans i laborals, així com el foment de la cultura de la pau i una resolució pacífica dels conflictes, i 4. Promoure en el municipi un model de societat més solidària.