23/12/14

A Mataró Fem Feina


Divendres passat, juntament amb la regidora Núria Calpe, vam poder donar una bona notícia a la ciutat. Es tracta del projecte “Fem Feina”, un pla integral d’actuació a la via pública que preveu donar feina a un total de 92 persones.


Aquest projecte és possible gràcies a una convocatòria extraordinària de plans d'ocupació locals de la Diputació de Barcelona, per la qual Mataró rebrà un milió i mig d’euros. D’aquests diners se’n destinaran 900.000 euros a la contractació de 92 persones durant sis mesos i també per altres temes sempre relacionats amb els Serveis a les Persones, especialment com a reforç a la feina que es fa des de Benestar Social. La resta de diners es destinen a la compra de materials per a les feines a la via pública i altres inversions també en obres.

Per tal de contractar un nombre més elevat de persones, que han de trobar-se a l’atur i no cobrar cap tipus de prestació, el projecte s’ha dissenyat de forma que el personal treballi el 60 % o 70 % de la jornada segons els casos.

Els treballs que es proposa realitzar amb el personal del Pla d’Ocupació són els de manteniment dels elements de la via pública. A tall d’exemple podem parlar de:

     ·        Reparació dels paviments dels carrers i places
    ·      Eliminació de barreres arquitectòniques mitjançant la construcció de guals adaptats
     ·        Reparació i reposició del mobiliari urbà: papereres, mollons, bancs,...
     ·        Manteniment de la jardineria dels parcs i jardins
     ·        Poda d’arbres d’alineació viària
     ·        Replantada d’arbres morts
     ·        Neteja d’escocells
     ·        Desbrossada de prats i zones verdes
     ·        Neteja de solars municipals
     ·        Neteja lleres de rieres
     ·        Neteja de grafits de les parets de propietat municipal
     ·        Pintura del mobiliari urbà
     ·        Pintura de parets dels passos soterrats i accessos platges
     ·        Treballs de millora en la via publica i zones verdes  
·        Atenció de peticions veïnals d’execució immediata

Aquestes tasques afecten a oficis com  paleta, jardiner o pintor i el personal treballarà en parelles, tenint previst fer-ne un mínim de dues per ofici.

Com ja he explicat, part dels 600.000 euros restants es dedicaran a la compra d’eines, vehicles i materials per tal de poder organitzar i fer front als treballs.

Una altra aspecte important del projecte és la de la participació ciutadana, que permetrà al ciutadà incidir directament en els treballs a efectuar mitjançant la comunicació d’incidències als carrers i places de la Ciutat.

A més dels casos ja comunicats i dels que el Servei d’Espais Públics n’és coneixedor, el ciutadà podrà fer arribar les incidències que consideri oportú a través de qualsevol dels mitjans de comunicació que l’Ajuntament té habitualment a la seva disposició (010, web, xarxes socials com twitter i facebook, telegram, Oficines d’Atenció Ciutadana, ...).

Els consells territorials i les entitats veïnals seran una altra font d’incidències i priorització dels treballs, a l’hora que un espai per fer seguiment de l’evolució i realització dels treballs de reparació.

Fins el dia 5 de gener hi ha temps perquè els ciutadans que ho vulguin puguin apuntar-se per formar part d’aquestes més de 90 persones que es contractaran i que el mes de febrer podrem veure al carrer.

Tot això s’explicarà en un Consell de Ciutat i se’n farà màxima difusió per tal d’aconseguir la implicació i participació del ciutadà. De fet, es faran les feines que aquest demandi.

Tot plegat demostra que a Mataró, tot i la situació econòmica en que es troba l’Ajuntament es fa molta feina i es vol corregir la imatge de deixadesa que pot donar el fet de no haver disposat de recursos per un manteniment més intensiu, ara que les condicions del Pla d’Ocupació aprovat per la Diputació ho permeten.